Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Polityka prywatności

Polityka prywatności dla strony internetowej https://gis.gdynia.pl/

 1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy stron internetowej https://gis.gdynia.pl/ (dalej: strona internetowa), której administratorem jest Gdynia International School spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (dalej: GIS), zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000475170 (zwanej dalej „Spółką”).
 2. GIS współpracuje z Bloom Education sp. z o.o., zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 801779, która prowadzi szkołę podstawową pod marką Gdynia International School z adresem ul. Kapitańska 37, 81-249 Gdynia i której dotyczy strona internetowa. GIS w imieniu Bloom Education sp. z o.o. administruje danymi osobowymi zbieranymi za pośrednictwem strony internetowej, stosownie do umowy powierzenia przetwarzania danych zawartej między GIS i Bloom Education sp. z o.o., której postanowienia pozostają w zgodzie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności.
 3. Korzystanie ze strony internetowej oznacza zaakceptowanie warunków niniejszej polityki prywatności.
 4. W przypadku przejścia z niniejszej strony do innych stron internetowych obowiązują zasady polityki prywatności właściwe dla tych stron, za co GIS nie odpowiada.
 5. GIS jest administratorem danych osobowych podawanych przez użytkowników strony internetowej w formularzu kontaktowym wyłącznie dla celów związanych z prowadzoną działalnością edukacyjną – a w szczególności w celu załatwienia sprawy objętej wiadomością i dotyczącą usług świadczonych przez GIS oraz Bloom Education sp. z o.o. (jak przykładowo zawarcie umowy o świadczenie usług, jej wykonywanie, marketing usług GIS i Bloom Education sp. z o.o.), podjęcia współpracy z GIS oraz Bloom Education sp. z o.o. (zawarcie i wykonywanie umów).
 6. GIS udostępnia dane osobowe wyłącznie Bloom Education sp. z o.o. w zakresie w jakim dotyczą one usług świadczonych przez te spółkę (prowadzenie szkoły podstawowej). GIS nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych do przetwarzania danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, poza przypadkami gdy użytkownik wyrazi na to zgodę, wynika z to odpowiednich przepisów prawa oraz dla zaspokojenia prawnie usprawiedliwionych interesów GIS oraz Bloom Education sp. z o.o.
 7. Strona internetowa używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik, co ułatwia korzystanie z witryny. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Użytkownik strony internetowej w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na cookies powinien dokonać odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej, z której korzysta lub opuszczenie strony. Wyłączenie w przeglądarce przyjmowania cookies może uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej. Korzystanie ze strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza akceptację tych plików.
 8. Dane osobowe przetwarzane zgodnie z polityką prywatności będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia lub ustania celu dla jakiego dane zostały zebrane. Zgoda może być w każdym czasie cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane przetwarzane w związku z zawarciem i realizacją umowy, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie dłużej jednak niż do upływu terminu odpowiedniego dla dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z wykonywaniem umowy, chyba że z odpowiednich przepisów, w tym ustawy o rachunkowości wynika okres dłuższy. Dane przetwarzane w celu nawiązania współpracy z GIS będą przechowywane przez czas niezbędny do ustalenia warunków nawiązania współpracy lub decyzji o niepodejmowaniu współpracy.
 9. GIS zapewnia dokłada wszelkich starań dla zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych  danych osobowych, stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, przeciwdziałające bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.
 10. Użytkownik strony internetowej, którego dane są przetwarzane, ma prawo do:
  a) uzyskania informacji o przetwarzaniu swych danych osobowych,
  b) dostępu do tych danych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia i zmiany,
  c) usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
  d) ograniczenia przetwarzania danych,
  e) przeniesienia danych
  f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  g) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych.
 11. Prawa użytkownika o których mowa powyżej doznają ograniczeń wynikających z powszechnie obowiązującego prawa, nadto uprawnień GIS oraz Bloom Education sp. z o.o., związanych w szczególności z praw i wolności wypowiedzi i informacji, wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa polskiego, lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, celów archiwalnych w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych lub celów statystycznych, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 12. GIS uwzględnia sprzeciw użytkownika wobec dalszego przetwarzania w celach marketingowych, lub przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. GIS pozostawia dane identyfikujące osobę fizyczną wyłącznie dla potrzeb rejestru osób, które nie wyrażają zgody na przetwarzanie ich danych.
 13. Użytkownikowi przysługuje raz na 6 miesięcy  prawo do informacji i dostępu do danych, a administrator udziela odpowiedzi w terminie miesięcznym.